Verš z Bible

Verš

28.03.2020 00:00

"Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat" (Žalm 91,1)

Učit se dobru...

07.11.2011 23:29

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Izajáš 1:17

Život po životě...

01.08.2011 08:00

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud.

Židům 9:27

Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

Jan 5:25

Počátek...

01.07.2011 13:05

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Izajáš 46:9-10

Nevíme, kdy zemřeme...

02.05.2011 19:33

Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´

Lukáš 12:20

Člověk...

15.03.2011 09:36

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

Žalmy 8:5

Vítězství víry...

01.02.2011 13:16

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

1. Janův 5:4-5

Pravý dar...

06.12.2010 11:07

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

1. Korintským 13:1

Kdo hledá, nalézá...

26.10.2010 11:47

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Matouš 7:7-8

Kdo je bez hříchu...

15.09.2010 11:27

Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.

Jan 8:7-9

Svoboda...

04.08.2010 11:57

"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Jan 8:31-32

Kniha života...

08.07.2010 13:41

Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.

Zjevení 20:12

Vytrvalá láska...

04.06.2010 10:49

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

I.Petrova 4:8

Nedivte se...

17.05.2010 18:49

Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

Jan 5:28